KURUMSAL KİMLİK
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  İlkelerimiz
  Mevzuat
 KURUMSAL YAPI
  Genel Sekreter
  Organizasyon
  Birimler
 BÜTÇE
  2013 Yılı Bütçesi
 2013 YATIRIM PROGRAMI
  Eğitim Hizmetleri
  Sağlık Hizmetleri
  Spor Hizmetleri
  Tarım Hizmetleri
  Kültür Hizmetleri
  Sosyal Hizmetler
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Hizmetleri
  Emniyet Hizmetleri
  STRATEJİK PLAN
  FAALİYET RAPORLARI
  DENETİM KOMİSYONU RAPORLARI
 BİLGİ EDİNME
  Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kamu Hizmet Standartları
Terör Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
 ETİK KURULU


 1(A) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATI
İŞLEM BİLGİLERİ
 
   İşlem Adı : 1(A) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATI
   Kurum Adı : İl Özel İdaresi
   Kısa Bilgi : İnşaat ve yol yapımı gibi v.s. işlerde kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan (kum, çakıl ve stabilize) malzemelerin ruhsatlandırılması.
   Başvuru Koşulları : Özel Mülkiyete Dahil Olmayan Alanlar Dışında Kalan Kum ve Çakıl Sahalar İl Özel İdare Müdürlüğünce İhale Edilmek Suretiyle Mülkiyeti Kendilerine Ait Olanlar İse İhale Edilmeksizin Ruhsatlandırılacaktır.
   Gerekli Belgeler : 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği ile inşaat, yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, % 80’ in altında SiO2 içeren kum ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kum ve çakıl I (a) Grubu Madenlerle ilgili Uygulama Esasları;

Amaç
Madde 1- Bu genelgenin amacı, 5177 sayılı Kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanununun I (a) grubu madenlerle ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar yapılacak işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu genelge; 5177 sayılı Kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre I (a) Grubu kapsamındaki, İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’nin altında SiO2 içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kum ve çakıl alanlarının ihale edilerek ruhsatlandırılmasına ait işlemleri düzenlemektedir.

Maden hakkı
Madde 5- I (a) Grup Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecektir.

Ruhsatlandırma
Madde 6- I (a)Grup madenler, İl Özel idarelerince ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Özel mülkiyet içerisinde bulunan I(a) Grubu maden sahaları ihale edilmeyecektir.

İhale edilecek alanların belirlenmesi
Madde 7- İhale edilerek ruhsatlandırılacak I(a) Grubu maden alanları, İl Özel İdare Müdürlüklerince Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenebileceği gibi, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün önerisi veya Müteşebbislerin talebi üzerine İl Özel İdarelerince, belirlenebilir.

İl Özel İdareleri, bu alanlarla ilişkisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşların yazılı görüşlerini ister. İlgili kurum ya da kuruluşlar yazılı görüşlerini otuz gün içinde İl Özel İdarelerine bildirirler. Bu süre içinde görüş bildirilmemesi, olumlu görüş olarak değerlendirilecektir.

İl Özel İdareleri, ihale yapılacak alanda incelemeler yapmak üzere tetkik heyetini oluşturur. Tetkik heyetinin giderleri İl Özel İdare bütçesinden karşılar.

Yapılan incelemelerde, ruhsat verilmesinde sakınca olmayan alanlar belirlenir. Bu alanların her birinin büyüklüğü 10 hektarı geçmeyecektir. İhale edilecek alanlar 1/25.000 ölçekli dört paftayı ve köşe noktalarının sayısı otuzu geçmeyecektir.

İhale sonrası ruhsat almayı hak kazanan müracaat sahibi ÇED prosedürüne tabidir. Denizlerde kum üretimi için ruhsat verilecek alanlar belirlenirken bu alanların etrafında 100 metre genişliğinde bir kuşak bırakılacaktır.

Özel mülkiyete tabii alanlara ruhsat verilmesi
Madde 8- Talebin uygun bulunması durumunda özel kişi ya da kuruluşlara kendi mülkiyetleri içinde olan I (a) Grup madenlerin ruhsatı verilir.
Özel mülkiyete konu taşınmaz üzerine başka kişi ya da kuruluşa taşınmaz sahibinin muvaffakatı olsa dahi I (a) grup ruhsat verilmeyecektir.

Kendi mülkü içinde I (a) Grup maden ruhsatı almak isteyen mülk sahibi, İl Özel İdarelerine ilk müracaat harcı ile müracaat ederek ruhsat talebinde bulunabilir. İl Özel İdareleri Genel Müdürlükten uygun görüş alarak müracaatı değerlendirir. İl Özel İdareleri, bu alanlarla ilişkisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşların yazılı görüşlerini ister. İlgili kurum ya da kuruluşlar yazılı görüşlerini otuz gün içinde İl Özel İdarelerine bildirirler. Bu süre içinde görüş bildirilmemesi, olumlu görüş olarak değerlendirilecektir.

İl Özel İdareleri, talep edilen alanda incelemeler yapmak üzere tetkik heyetini oluşturur ve heyetin tetkik giderlerini belirleyerek müracaat sahibine bildirir. Müracaat sahibinin talep edilen giderleri yatırmasını takiben on beş gün içinde talep alanında gerekli tetkiklerin yapılması zorunludur.

Ruhsat düzenlenmesi
Madde 9- I (a) Grup maden ruhsatı almak için ihale sonrası gerekli bedellerin yatırılmasını veya özel mülkiyetindeki alan içinde de talebin uygun bulunmasını takiben en geç on beş gün içerisinde yönetmelikte belirtilecek taahhütname (Ek form-1) ve ÇED prosedürüne uygun olarak işletme projesi (Ek form-2), işletme ruhsatı talep harcı, işletme ruhsat harcı ve teminatı yatırılarak Valiliğe müracaat edilmesi gereklidir

Yapılan değerlendirme sonucu, izinlerin alınmasını takiben işletme ruhsatı verilir. Alınmış izinler ruhsata işlenir.
Teknik nezaret
Madde 11- I (a) Grubu maden üretimi, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak atanmış maden mühendisinin nezaretinde yapılır. (Ek form–7)
İşletme faaliyet belgelerinin hazırlanması Madde 12- Ruhsat sahibi her yıl Nisan ayı sonuna kadar; Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Ek Form-4'deki işletme faaliyet bilgi formu ile Ek Form-5'e uygun olarak hazırladığı satış bilgi formunu il özel idaresine verir.
Ruhsat sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ruhsat teminatı il özel idaresi adına irat kaydedilir ve yükümlülük yerine getirilinceye kadar ruhsat alanındaki faaliyet durdurulur.
Maden üretimlerinin sevkiyatı
Madde 15- Üretilen madenin, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün belirlediği formatta, İl Özel İdarelerince bastırılarak verilecek sevk fişi ile sevk edilmesi zorunludur. Sevk fişlerinin birim satış fiyatı her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir ve bu bedel üzerinden ruhsat sahiplerine verilir.

Sevk fişleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 240 ıncı maddesinde yer alan taşıma irsaliyesi niteliğindedir. Ayrıca Maliye Bakanlığının sevk irsaliyeleri kullanılmaz. Mahalli mülki amirin görev verdiği yetkili kişiler, kendi il sınırları içerisinde maden sevkiyatının sevk fişi ile yapılıp yapılmadığını takip ve denetleyerek Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapar.

İnceleme ve denetim
Madde 23- I (a)Grup maden ruhsatlı alanlarda, madencilik faaliyetlerine ilişkin teknik ve mali konuların yönlendirilmesine, maden haklarının yürütülmesine ve sorumlulukların yerine getirilmesine dair inceleme ve denetim, Genel Müdürlüğün ve İl Özel İdarelerinin gerek duyduğu zamanlarda yapılır.

İnceleme ve denetimler Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ve İl Özel İdarelerince, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ildeki ihtisaslaşmış, diğer kamu kuruluşlarının inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip teknik elemanlarından yararlanılarak yapılır.

Devir
Madde 26- I (a) grubu ruhsatlar maden haklarını kullanmaya ehil olan gerçek veya tüzel kişilere devir edilebilir. Özel mülkiyete konu taşınmaz üzerine verilmiş ruhsat ancak bu alanın satın alınması durumunda satın alan kişi adına devir edilebilecektir. (Ek form -6)
   İşlem Adımları : .
   Başvuru Yeri : İL ÖZEL İDARESİ – RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
   Başvuru Şekli : Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
   Özel Durumlar : -
   Online Hizmet : -

 İHALELER
 YATIRIMLAR
Yatırım Listesi
İSMEP
KALKINMA AJANSI PROJELERI
  VIEWIST
BEYKOZ FIDANLIK
 HALK KLAVUZU
  Satınalma Müdürlüğü / Mal ve Hizmet Alımları
  Tarım Mikrokredileri
  Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatları
  1(A) Maden İşletme Ruhsatı
  Muhasebe Md. Hakediş Ödemesi
  Emlak İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul (İşyeri) İle İlgili Olarak Kira/İşletme Sözleşmesi Yapılması İşlemleri
 ÖZİDAŞ
  Faaliyet Alanlarımız
  Kalite Politikamiz
  Özidaş Adres Bilgileri
BASINDA ÖZEL İDARE
WEBMAIL
YAYINLARIMIZ
Kitaplarımız
Dergilerimiz
LİNKLER
İstanbul Valiliği
İSMEP
E-Mevzuat
Resmi Gazete
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
howtoistanbul.com


Ana Menüler
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Yapı
Bütçe
Yayinlarimiz
Bilgi edinme
Halk klavuzu
İnternet Şubesi
 
Yatırımlar
Stratejik plan
Raporlar
Avrupa Kültür Başkenti
Etik kurulu
Özidaş
Bilgi işlem müdürlüğü
Ek Menüler
Kamu hizmet standartları
Terör mağdurlarının zararlarının tazmini
Mesleki ve teknik eğitim kursları
İhale İlanları
Basında özel idare
Beykoz fidanlık
İletişim Adresi
İstanbul İl Özel İdaresi
Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.)
No:64 - Fatih / İSTANBUL
Tel : (0212) 455 40 00
Linux, İnternet, Teknoloji, PHP ve MYSQL E-devlet,4A SSK hizmet sorgulama, Vergi Sorgulama, Motorlu Taşıtlar