KURUMSAL KİMLİK
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  İlkelerimiz
  Mevzuat
 KURUMSAL YAPI
  Genel Sekreter
  Organizasyon
  Birimler
 BÜTÇE
  2013 Yılı Bütçesi
 2013 YATIRIM PROGRAMI
  Eğitim Hizmetleri
  Sağlık Hizmetleri
  Spor Hizmetleri
  Tarım Hizmetleri
  Kültür Hizmetleri
  Sosyal Hizmetler
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Hizmetleri
  Emniyet Hizmetleri
  STRATEJİK PLAN
  FAALİYET RAPORLARI
  DENETİM KOMİSYONU RAPORLARI
 BİLGİ EDİNME
  Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kamu Hizmet Standartları
Terör Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
 ETİK KURULU


 KAYNAK VE YERALTI SULARININ KİRAYA VERİLMESİ
İŞLEM BİLGİLERİ
 
   İşlem Adı : KAYNAK VE YERALTI SULARININ KİRAYA VERİLMESİ
   Kurum Adı : İl Özel İdaresi
   Kısa Bilgi : Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarın yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi.
   Başvuru Koşulları : -
   Gerekli Belgeler : Kiralanacak yerin koordinatlarının da belirtilecek şekilde hazırlanmış 1/25.000 ölçekli kroki ve dilekçe ile Kurumumuz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
   İşlem Adımları :
  1- Tapu dairesinde kiralanacak yerin mülkiyet durumunu,
2- DSİ,Sağlık İl Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü, İSKİ ve Orman Bölge Müdürlüklerinden yerin kiralanmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı hakkında görüş alınır.
2-Görüşlerin uygun olması halinde 3 yıl ve üzeri için Meclis Kararı alınmak sureti ile 2886 Sayılı Yasa doğrultusunda İl Encümenimizce yapılan ihale sonucu Kira Sözleşmesi yapılmaktadır.(3 yıldan az olan Kira Sözleşmelerinde ise Meclis Kararı olmaksızın doğrudan İl Encümenimizce yapılan ihale sonucu Kira Sözleşmesi yapılmaktadır.)
   Başvuru Yeri : İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bul. No:64
Fatih / İSTANBUL
   Başvuru Şekli : Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
   Özel Durumlar : Yasal Dayanağı :
Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 4916 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişik 167 sayılı Yaraltısuları Hakkında Kanunun 4 ncü maddesi 3 ncü fıkrasının sonuna eklenen "Bu miktarı aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları, 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince kiraya verilir. Tahsil edilen kira gelirinden; yer altı veya kaynak suyunun çıktığı yer, köy sınırları içinde ise o yerdeki köy tüzel kişiliğine %15, belediye sınırları içinde ise ilgili belediyeye % 25 oranında pay verilir" hükmü gereği.


   Online Hizmet : -

Kiraya Verilen Kaynak Ve Yer Altı Sularına Ait Liste


 İHALELER
 YATIRIMLAR
Yatırım Listesi
İSMEP
KALKINMA AJANSI PROJELERI
  VIEWIST
BEYKOZ FIDANLIK
 HALK KLAVUZU
  Satınalma Müdürlüğü / Mal ve Hizmet Alımları
  Tarım Mikrokredileri
  Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatları
  1(A) Maden İşletme Ruhsatı
  Muhasebe Md. Hakediş Ödemesi
  Emlak İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul (İşyeri) İle İlgili Olarak Kira/İşletme Sözleşmesi Yapılması İşlemleri
 ÖZİDAŞ
  Faaliyet Alanlarımız
  Kalite Politikamiz
  Özidaş Adres Bilgileri
BASINDA ÖZEL İDARE
WEBMAIL
YAYINLARIMIZ
Kitaplarımız
Dergilerimiz
LİNKLER
İstanbul Valiliği
İSMEP
E-Mevzuat
Resmi Gazete
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
howtoistanbul.com


Ana Menüler
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Yapı
Bütçe
Yayinlarimiz
Bilgi edinme
Halk klavuzu
İnternet Şubesi
 
Yatırımlar
Stratejik plan
Raporlar
Avrupa Kültür Başkenti
Etik kurulu
Özidaş
Bilgi işlem müdürlüğü
Ek Menüler
Kamu hizmet standartları
Terör mağdurlarının zararlarının tazmini
Mesleki ve teknik eğitim kursları
İhale İlanları
Basında özel idare
Beykoz fidanlık
İletişim Adresi
İstanbul İl Özel İdaresi
Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.)
No:64 - Fatih / İSTANBUL
Tel : (0212) 455 40 00
Linux, İnternet, Teknoloji, PHP ve MYSQL E-devlet,4A SSK hizmet sorgulama, Vergi Sorgulama, Motorlu Taşıtlar